Fødder der hinker

Nav­ne­æn­dring ved adop­tion

Find viden om mulighederne for navneændring i forbindelse med adoption.

Du har mulighed for at søge om navneændring for dit adoptivbarn. Dette kan både ske i forbindelse med ansøgningen om adoption, og når adoptionen er gennemført.

Navneændring i forbindelse med adoption

Hvis andet ikke er anført i adoptionsansøgningen, erhverver adoptivbarnet ved adoptionen adoptantens/adoptanternes efternavn. Barnet har dog også mulighed for at beholde sit oprindelige efternavn, bære det oprindelige efternavn som mellemnavn eller bære det oprindelige efternavn og adoptanten/adoptanternes efternavn forbundet med bindestreg.

Når Familieretshuset eller Ankestyrelsen udfærdiger en adoptionsbevilling

Et ønske om navneændring af barnet behandles samtidigt med ansøgning om adoption. Der skal ikke søges om navneændring hos personregisterføreren.

Ved umiddelbar anerkendelse af udenlandske adoptioner

Når Familieretshuset har anerkendt en udenlandsk adoption, indberetter Familieretshuset oplysninger herom til CPR-registret, samt oplysning om det navn barnet bærer ifølge den udenlandske afgørelse.

Ønskes barnet tillagt et andet navn end det, der fremgår af den udenlandske adoption, skal du søge om navneændring i kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du bor i Sønderjylland, skal ansøgningen indgives til din bopælskommune.

Du kan læse mere om adoption fra udlandet her på hjemmesiden.

Navneændring efter adoption

Et adoptivbarn vil altid kunne tage navn efter både den oprindelige slægt og adoptanten/adoptanternes slægt.

Ønskes adoptivbarnet efter adoptionen tillagt et navn efter adoptantens/adoptanternes slægt, sker dette efter navnelovens regler ved ansøgning til kirkekontoret/kommunen, hvis du bor i Sønderjylland.

Ønskes adoptivbarnet efter adoptionen tillagt et navn efter den oprindelige slægt, sker dette ved ansøgning til kirkekontoret eller hvis hvis du bor i Sønderjylland i kommunen. Der skal fremlægges dokumentation for adoptionen og dokumentation for den oprindelige slægt.

Du kan finde kirkekontoret i dit sogn på sorg.dk.

Andre artikler om navneregler

Fødder der hinker

Hvad skal bar­net hed­de?

Få viden om reglerne for navngivning og om mulighederne for at vælge navne.

Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring for voks­ne

Find vejledning om, hvordan du som voksen ændrer dit navn.

Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring af dit barns navn

Find vejledning om, hvordan kan du ændre dit barns navn.