Fødder der hinker

Hvad skal bar­net hed­de?

Få viden om reglerne for navngivning og om mulighederne for at vælge navne.

Det er dig eller jer, der har forældremyndigheden over barnet, der bestemmer, hvad det skal hedde.

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest seks måneder efter fødslen. Et navn skal bestå af et fornavn og efternavn og kan indeholde et eller flere mellemnavne.

Der er regler for, hvilke fornavne, mellemnavne og efternavne man kan tage

Fornavn

Dit barn skal have mindst ét fornavn, men kan godt have flere fornavne.

Du kan vælge fornavne fra listen over godkendte fornavne på Familieretshusets hjemmeside.

Et barn, der juridisk er en dreng kan ikke få et navn, der kun er godkendt som pigenavn. På samme måde kan et barn, der juridisk er en pige, ikke få et navn, der kun er godkendt som drengenavn. Nogle navne er godkendt til begge køn. Hvis det navn, du gerne vil have ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkendt. Du kan også søge om at få et navn godkendt til et andet køn, end det det er godkendt til nu.

Det er ikke muligt at godkende et nydannet fornavn som et unisexnavn, et fornavn kan kun godkendes som drenge- eller pigefornavn (eller omvendt). Med tiden kan nogle navne blive godkendt til begge køn, hvis navnet opfylder betingelserne herfor. F.eks. hvis en person, der juridisk er mand søger om at tage et godkendt pigefornavn, kan navnet også godkendes som et drengenavn, hvis Familieretshuset kan konstatere, at navnet er almindelig anvendt som drengenavn i Danmark og/eller i udlandet. Navnet vil således blive et unisexnavn.

Mellemnavn

Et mellemnavn er et navn, der står efter fornavn(e) og inden efternavnet. Et mellemnavn har typisk karakter af et efternavn, og dit barn kan godt have flere mellemnavne. Det er frivilligt, om dit barn skal have et mellemnavn eller ej.

Man kan også tage et godkendt fornavn til mellemnavn. Et sådant mellemnavn behøver ikke at være kønskorrekt. Uanset hvad dit barns juridiske køn er, kan barnet derfor få et mellemnavn fra begge de kønsopdelte lister.

Efternavn

Dit barn skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken og henviser normalt til din slægt. Dit barn kan kun have ét efternavn – dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Et barn kan blandt andet få et efternavn, som det har slægtsmæssig tilknytning til. Det vil sige et navn, som bæres eller har været båret som efternavn af en af barnets juridiske forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

Kan barnet få en social forælders mellem- og efternavn?

Hvis et barn skal have et mellem- eller efternavn fra en forælder, der ikke er juridisk forælder/registret i CPR-registret, kræves det, at den sociale forælder er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold med én af de juridiske forældre.

Hvis én af de juridiske forældre er eller har været gift med den sociale forælder, kan barnet få den sociale forælders mellem- og efternavn, hvis denne samtykker hertil.

Hvis én af de juridiske forældre er samlevende med den sociale forælder, vil barnet kunne få mellem- og efternavn fra den sociale forælder, hvis de samlevende erklærer, at de lever i et ægteskabslignende forhold, og enten har levet sammen i mindst 2 år eller har fælles børn under 18 år, der enten har eller skal have navnet som efternavn.

Se mere om navne...

Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring for voksne

Find vejledning om, hvordan du som voksen ændrer dit navn.

Fødder der hinker

Køn­si­den­ti­tet og nav­ne­æn­dring af dit bar­ns navn

Find vejledning om, hvordan kan du ændre dit barns navn.

Fødder der hinker

Nav­ne­æn­dring ved adop­tion

Find viden om mulighederne for navneændring i forbindelse med adoption.