Lille barn på armen af voksen i bus

Med­mo­der­skab

Få oplysninger om, hvordan du får registreret medmoderskab.

Hvis I er to kvinder eller transmaskuline personer, skal I leve op til medmoderskabsreglerne for, at den ikke-fødende forælder kan blive registreret som medmor eller som far.

Det er et krav i reglerne om medmoderskab, at behandlingen med assisteret reproduktion er foretaget under en sundhedspersons ansvar, og at blanket 8 eller 9 er udfyldt, før behandlingen med assisteret reproduktion går i gang. Det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af behandlingen med assisteret reproduktion foretaget under en sundhedspersons ansvar.

Hvis barnet er født, og der ikke er taget højde for reglerne om medmoderskab forud for behandlingen med assistereret reproduktion, finder børnelovens regler om medmoderskab ikke anvendelse. Det betyder, at hvis der er tale om en kendt donor, vil denne person blive registreret som barnets far, og barnets medmor vil skulle stedbarnsadoptere for at blive medmor. Læs mere om stedbarnsadoption på denne hjemmeside.

Før behandlingen med assisteret reproduktion

Processen med at blive registreret som medmoder starter inden selve behandlingen med assisteret reproduktion.

I skal være særligt opmærksomme på, at det er et krav for registrering som medmor, at der forud for behandlingen ved assisteret reproduktion er givet skriftligt samtykke til behandlingen. Samtykket skal også indeholde en erklæring om, at forælderen skal være medmor.

I skal udfylde og underskrive enten blanket 8 eller 9. Den fødende forælder og medforælderens underskrift af blanketten skal bevidnes af to vitterlighedsvidner eller en advokat. Vitterlighedsvidnerne eller advokaten skal skrive under på, at de var til stede i forbindelse med, at blanketten blev underskrevet, og at de så jer skrive under på blanketten. Hvis blanketten underskrives ved personligt møde for den ansvarlige sundhedsperson er vidner ikke nødvendige.

Hvilken blanket I skal anvende afhænger af, om I bruger en kendt eller ukendt donor. Ved brug af kendt donor skal donoren også skrive under på blanketten. Læs mere om  om forskellige typer af donorer på denne hjemmeside.

Ved brug af en kendt donor skal I bruge blanket 9 på familieretshuset.dk.

Ved brug af ukendt donor skal I bruge blanket_8 på familieretshuset.dk.

I skal efterfølgende aflevere blanketten til det sundhedsfaglige personale, som underskriver blanketten forud for behandlingen med assisteret reproduktion.

Behandlingen skal være foretaget under en sundhedspersons ansvar

Med sundhedsperson menes en person, som af Sundhedsstyrelsen er autoriseret til at varetage sundhedsfaglige opgaver og funktioner. Dette er b.la. læger, jordemødre i offentlig eller privat regi, herunder sædbanker, vævscentre og fertilitetsklinikker, hvor sæddonor afleverer sæd til autoriserede sædbanker eller vævscentre, som formidler sædportioner til behandlende fertilitetsklinikker.

Hvis behandlingen ikke er foretaget under en sundhedspersons ansvar, kan det betyde, at der ikke kan registreres en medmor.

Vævsloven hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansvarsområde.

Opstart af en medmoderskabssag i Familieretshuset

Det er Familieretshuset, der behandler sager om medmoderskab. En sag kan startes i Familieretshuset både før og efter barnets fødsel.

Det kan være en fordel, særligt i forhold til barselsreglerne, at få sagen behandlet før barnets fødsel.

Familieretshuset kan kvittere for medmoderskabet før barnets fødsel, men medmoderskabet kan først registreres i CPR, når barnet er født.

Du starter sagen i Familieretshuset, både før og efter barnets fødsel, ved at indsende den blanket, som I har underskrevet forud for behandlingen med assisteret reproduktion. Hvis I er ugifte, skal I også indsende en omsorgs- og ansvarserklæring på familieretshuset.dk.

Læs mere om medmoderskab på familieretshuset.dk.

Ny højesteretsdom

Ikon der symboliserer forældreskab

Hø­jeste­rets­dom: Nyt om med­mo­der­skab og hjem­me­in­se­mi­na­tion

Familieretshuset har tidligere givet afslag på registrering af medmoderskab, når insemination med donorsæd ikke var foregået via en klinik, men hvor de kommende forældre selv har forestået inseminationen. En nylig dom fra Højesteret underkender imidlertid denne praksis.