Vur­de­ring af for­æl­dreu­eg­net­hed

Få viden om, hvordan det foregår, hvis fertilitetsklinikken er i tvivl om din eller din og din partners forældreevne.

Hvornår foretages vurderingen?

Hvis fertilitetsklinikken er i tvivl om din/din og din partners forældreevne, skal de bede regionsrådet i din region træffe afgørelse om spørgsmålet. Dette sker kun med dit/jeres samtykke. Hvis du/I ikke giver samtykke, vil du/I få afslag på behandling med assisteret reproduktion.

Regionsrådet kan inddrage andre i vurderingen af forældreuegnethed. Det kan f.eks. være din/jeres praktiserende læge eller de sociale myndigheder. Det kan kun ske med dit/jeres samtykke. Hvis du/I ikke giver samtykke til, at regionsrådet kan inddrage andre i vurderingen af forældreuegnethed, vil du få afslag på behandling med assisteret reproduktion.

Hvad indgår i vurderingen?

Ved vurderingen af om der er tvivl om din/jeres forældreevne, kan der blandt andet lægges vægt på:

  • eventuelle misbrugsproblemer
  • din/jeres mentale tilstand
  • forhold, der kan bevirke anbringelse af barnet uden for hjemmet
  • samt oplysninger om, at du/I allerede har et barn anbragt uden for hjemmet på grund af familiens forhold.

Andre forhold kan også være af betydning for sagen.

Der må ikke gives afslag på behandling med assisteret reproduktion på grund af din/jeres seksuelle orientering eller på grund af racemæssige, religiøse, etniske eller lignende forhold, herunder kønsidentitet. Der må heller ikke gives afslag på grund af dine/jeres økonomiske eller boligmæssige forhold.

Kan jeg klage?

Hvis regionsrådet har meddelt dig/jer afslag på at modtage behandling med assisteret reproduktion, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over, at fertilitetsklinikken har bedt regionsrådet om at træffe afgørelse om din/din og din partners forældreevne, f.eks. fordi du mener, at det er sket af usaglige grund, skal du klage til din region. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte patientvejlederen i din region.

Du finder kontaktoplysninger til patientvejlederne i din region her:

Links til anden relevant information